Klauza informacyjna dla rekrutanta

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ W REHABILITACJA CENTRUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1.  administratorem moich danych osobowych jest Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa Gdańska 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy- XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000728866, NIP 554-296-41-80, REGON 380018327,
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.  
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody.
 9. Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
 14. Pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa proszę kierować na adres e-mail: odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl

* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  Dz.U.UE.L.2016.119.1 

Powrót